جدول امتیازات

رتبه تیم برد ها باخت ها مساوی ها گل زده گل خورده امتیاز
1 مکزیک – لهستانمکزیک – لهستان 0 0 9 0 0 9
2 بلژیکبلژیک 0 0 4 0 0 4
3 مراکشمراکش 0 0 4 0 0 4
4 کره جنوبیکره جنوبی 0 0 3 0 0 3
5 صربستانصربستان 0 0 3 0 0 3
6 کامرونکامرون 0 0 3 0 0 3
7 کرواسیکرواسی 0 0 3 0 0 3
8 کاناداکانادا 0 0 3 0 0 3
9 ژاپنژاپن 0 0 3 0 0 3
10 تونستونس 0 0 3 0 0 3
11 لهستانلهستان 0 0 3 0 0 3
12 عربستان سعودیعربستان سعودی 0 0 3 0 0 3
13 ایرانایران 0 0 3 0 0 3
14 اکوادوراکوادور 0 0 3 0 0 3
15 هلندهلند 0 0 3 0 0 3
16 0 0 3 0 0 3
17 پرتغالپرتغال 0 0 3 0 0 3
18 اسپانیااسپانیا 0 0 3 0 0 3
19 0 0 3 0 0 3
20 0 0 3 0 0 3
21 قطرقطر 0 0 3 0 0 3
22 انگلیسانگلیس 0 0 3 0 0 3
23 0 0 3 0 0 3
24 اروگوئهاروگوئه 0 0 3 0 0 3
25 آلمانآلمان 0 0 3 0 0 3
26 دانمارکدانمارک 0 0 3 0 0 3
27 سنگالسنگال 0 0 3 0 0 3
28 آمریکاآمریکا 0 0 3 0 0 3
29 غناغنا 0 0 3 0 0 3
30 مکزیکمکزیک 0 0 3 0 0 3

ویدئوهای جام جهانی

"*" indicates required fields