قوانین و مقررات

با مطالعه قوانین ذیل با نحوه استفاده از آسان سفر آشنا شوید

قوانین کلی

قوانین اصلی یابکس به شرح ذیل می باشد

قوانین خرید

قوانین خرید از یابکس به شرح ذیل می باشد

محتوا و اطلاعات

قوانین محتوای یابکس به شرح ذیل می باشد